Fakta om Værløse

Historie & Profiler

Butikker & institutionerr

Kunst Galleri

Markeds- plads

Foto Album

Nyheder

START

DEBAT

Værløse området, fakta

Midt i Nordsjællands smukke landskaber, kun 18 km nord for København, ligger Værløse Kommune med knap 18.000 indbyggere. Bydelen Hareskovby ligger i den syd-østlige del af Værløse (55-45 N  12-25 E) og har ca. 2.000 indbyggere.  De store skove, søer og landbrugsarealer lige uden for døren giver værløseborgerne og besøgende mulighed for enestående naturoplevelser.

Fra tidernes morgen har der boet mennesker i Værløse. Kommunen har gennem de sidste 50 år ændret sig fra et landsbysamfund til en moderne forstadskommune. Denne udvikling er sket på en måde, så den smukke natur stadig indgår i byen som et bærende element.

Arealanvendelsen
Værløse Kommune dækker med sine 3.392 ha mindre end én promille af Danmarks areal. Det overordnede bymønster og det overordnede princip for arealanvendelse er fastlagt i Kommuneplan 1997-2009. Rammerne for den fysiske hovedstruktur er i hovedtrækkene bestemt af de fire bysamfund Værløse, Hareskovby, Kirke Værløse og Jonstrup og af det åbne land, skovene, søerne samt de overordnede veje og S-banen.

Kortet viser de enkelte områders hovedanvendelse. Næsten halvdelen af kommunens areal anvendes til skov og landbrug, mens boligområderne omfatter ca. 20 % af arealet. Flyvestation Værløse optager ca. 15 %, mens erhversområderne kun udgør 1,3 % af kommunens areal.

Boliger
Værløse Kommunes boligmasse består overvejende af store familieboliger først og fremmest parcelhuse. Den gennemsnitlige bolig i Værløse Kommune er på ca. 120 m2, hvilket svarer til niveauet i Gentofte og Søllerød. Selv om boligerne i Værløse Kommune således er blandt de største i Københavns Amt, er boligarealet pr. person ikke væsentligt større end gennemsnittet for amtet.

Befolkning
Med et befolkningstal på knap 18.000 udgør værløseborgerne 3,3 promille af Danmarks befolkning. Ca. 65 % af kommunens indbyggere bor i selve Værløse. Hareskovby tegner sig for ca. 20 %, mens Kirke Værløse og Jonstrup hver rummer ca. 7 % af kommunens indbyggere.

Befolkningstætheden er fire gange større i Værløse Kommune end i landet som helhed. Set i forhold til Københavns Amt, hvor befolkningstætheden er ca. dobbelt så stor, er Værløse dog en relativt tyndt befolket kommune.

Arbejdspladser
Den erhvervsaktive del af Værløse Kommunes befolkning udgør ca. 10.000 personer. Hovedparten af disse (74 %) arbejder uden for kommunegrænsen først og fremmest i København, Ballerup og Gladsaxe.

Der er godt 8.000 arbejdspladser i Værløse Kommune. Heraf er ca. 2.500 besat af mennesker, der bor i kommunen, mens ca. 5.500 bor uden for kommunen og pendler hertil.

Næsten 13.000 personer krydser daglig kommunegrænsen for at komme på arbejde. Hertil kommer en del pendlere, der hverken bor eller arbejder i Værløse Kommune, men blot kører igennem kommunen. Langt de fleste kører i bil.

Erhvervsområder
I Værløse Kommune findes i dag fire erhvervsområder af ret forskellig karakter. Områderne er markeret med lilla farve på ovenstående kort.

Erhvervsområdet Kirke Værløsevej er det ældste og største område med ca. 70 virksomheder af varierende karakter. Området ligger mellem Kirke Værløsevej og Ny Vestergårdsvej og er fuldt udbygget.

Erhvervsområdet Walgerholm i den østlige del af Jonstrup udgør et areal på ca. 8 ha og rummer 17-18 virksomheder. På nær 1 er alle grunde bebygget.

Håndværkerområdet i Hareskovby er et lille område for enden af Birketoften, som er udlagt til kombineret bolig- /erhvervs- eller værkstedsbebyggelse. Området rummer 6-7 meget varierende virksomheder.

Erhvervsområdet øst for Kirke Værløse er planlagt i 1983 og dermed det nyeste område. Det ca. 20 ha store erhvervsområde rummer 13-14 virksomheder. Ud over de ret varierede virksomheder rummer området også to fodboldbaner og klubhus.

Institutioner
Værløse Kommune rummer bl.a. ca. 30 børneinstitutioner, fire kommunale skoler, to plejehjem samt et dagcenter for ældre.

Sport og kultur
Værløse Kommune er velforsynet med idrætsfaciliteter: 10 store fodboldbaner samt et antal mindre baner og grusbaner, 14 tennisbaner, 6 idrætshaller til håndbold, tennis, badminton, volleyball og basketball. Hertil kommer golfbane, ridebaner, to skole-svømmesale samt søsportsanlæg ved Furesøen, mv.

På kulturområdet omfatter Værløse Kommunes faciliteter bl.a.to biblioteker, et egnsmuseum, en biograf med to sale, samt Skovhuset, der benyttes til kunstudstillinger mv.

Veje
Det samlede vejnet i Værløse Kommune omfatter 113 km veje, hvoraf stats- og amtsveje udgør henholdsvis 5 og 10 km. De kommunale veje omfatter 78 km, mens de sidste 20 km er private fællesveje. Kommunalbestyrelsen har i Trafik- og Miljøplanen fra 1997 fastsat, at den overordnede målsætning på det trafikale område er at sikre den bedst mulige fremkommelighed på vejene - under hensyntagen til miljøforholdene.

Til sidens TOP                             Tilbage